1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . 3 By faith we understand that the universe was created by f the word of God, so that what is seen was not made out of g things that are visible. 18Idalangin ninyo kami: sapagka't kami'y naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budhi, na nagnanasang mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. 4 4 Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka't ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios. 24Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang lahat ng mga banal. Marriage is honourable in all Some read these words as an exhortation, "let" it "be so"; others as an assertion, it is so. Hebrews 13:4. Hebrews 13:4 Context. Peace be with you! 3:13. igalang ng lahat ang pagsasama ng mag-asawa at maging tapat kayo sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. (B)5 Keep your lives free from the love of money(C)and be content with what you have,(D)because God has said, “Never will I leave you; never will I forsake you.”[a](E) 3 Remember them that are in bonds, as bound with them; and them which suffer adversity, as being yourselves also in the body. Let me explain. Perhaps you’re wondering why I would spend an entire message on a single verse that is fairly easy to understand, a verse that most churchgoers would agree with. 4 Marriage should be honored by all,(A)and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Corinthians 13:4-8 Tagalog Verses Corinthians 13:4-8 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi ma... 1 John 1:9 Tagalog Verses 8Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. … (Read full chapter This is not a book that is written to unbelievers. 17Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila: sapagka't pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka't sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. bHasStory0 = true; 1 Let brotherly love continue. 13 Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach. Images Hebrews 13:4. 16Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. 23Inyong talastasin na ang ating kapatid na si Timoteo ay pinawalan na; na kung siya'y dumating na madali, kayo'y makikita kong kasama niya. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Hebrews 13:4English Standard Version (ESV) 4 Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous. Exalting the Person and work of the eternal Son of God, and detailing His incarnation, His substitutionary death, His heavenly Priesthood, and the importance of faith, are the broad themes that flow through the book of Hebrews. document.write(sStoryLink0 + "

"); Hebrews 13 Sacrifices Pleasing to God. Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, awit 62 1 2, roma 12: 12, hebrews 12:11. 9Huwag nga kayong padala sa mga turong sarisari at di kilala: sapagka't mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya; hindi sa pamamagitan ng mga pagkain, na di pinakikinabangan ng mga nagabala sa kanila. Hebrews 4. 1:15 . 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. 1 Magpatuloy kayo sa pag-iibigan bilang magkakapatid kay Cristo. Hebrews 13:4 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 13:4, NIV: "Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral." Read more Share Copy 13 Sapagka't nang mangako ang Dios kay Abraham, palibhasa'y hindi niya maipanumpa ang anomang lalong mataas, ay ipinanumpa ang kaniyang sarili, 14 Na sinasabi, Tunay sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin kita. 4 Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. 5 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan.. 6 Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? This is an Epistle to the Hebrews in Tagalog audio). Multilingual Online Bible.

12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. 2 Sapagka't tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila: nguni't hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. BIBLE TAGALOG VERSES. 4 Dapat # Kar. 11Sapagka't ang mga katawan ng mga hayop na ang mga dugo'y dinadala ng dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan, ay sinusunog sa labas ng kampamento. Verse Info. 14 For here have we no continuing city, but we seek one to come. Contextual translation of "hebrews 12:1 2" into Tagalog. 11 Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of e things not seen. Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka't ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios. Siya nawa. 1 Let brotherly love continue. 2 For since a the message declared by angels proved to be reliable, and b every transgression or disobedience received a just c retribution, 3 d how shall we escape if we e neglect such a great salvation? Siya nawa. Kabanata 13 . 19At iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang ako'y masauli na lalong madali sa inyo. Tagalog 1905 World English Bible Hebrews 13. 31:6, 8; Jos. 2 For by it the people of old received their commendation. Kabanata 4 Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Bible Verses Of The Day: Hebrews 12:4-14 NKJV Inspiring & Encouraging Devotional Video & Music. Kayo'y binabati ng nangasa Italia. Concluding Ethical Instructions . 20Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus, Let me explain. (You can do that anytime with our language chooser button ). Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Lesson 52: The Right and Wrong Place for Sex (Hebrews 13:4) Related Media. { Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 13 Hebreo 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. 25Ang biyaya'y sumainyo nawang lahat. Bible Rank: 519; Hebrews Rank: 19; 45 Topics; 8 Themes; 27 Cross References; 1 Reading; Interlinear; 3 Phrases; 1 Name; 6 References; 1 Prayers; Share This Verse: Context Readings. 13 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. 14Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. English-Tagalog Bible. Hebrews 13:4. 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. 2 Therefore we must pay much closer attention to what we have heard, lest we drift away from it. This site is a ministry of the Navigators. BIBLE TAGALOG VERSES. 1:02. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. 1:5. kayong magmukhang pera; at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. 2 Huwag ninyong kalimutang patuluyin ang mga dayuhan sa tahanan ninyo. Hebrews 13:4 The Right and Wrong Place for Sex. Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. 5 Huwag # Deut. 7Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. 1:01. Mga Hebreo 4:12 - Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. 15 At sa ganito, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay nagtamo siya ng pangako. 1:10. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 1:10. 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Hebrews 13:4 - Bible Search (Hebreo) Hebrews 13:4. Hebrews 13:4 4 y Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge z the sexually immoral and adulterous. Mga Hebreo 13:4 - Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka't ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios. A prayer for Hebrews 13:4 . Hebrews 13:4(NASB) Verse Thoughts. Perhaps you’re wondering why I would spend an entire message on a single verse that is fairly easy to understand, a verse that most churchgoers would agree with. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 4 Hebreo 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. 14 Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. 13Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan … 1 Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. if(sStoryLink0 != '') 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay … Marriage is honourable in all Some read these words as an exhortation, "let" it "be so"; others as an assertion, it is so. en (Hebrews 13:7) Happily, most congregations have a fine, cooperative spirit, and it is a joy for elders to work with them. Prayers for Hebrews 13:4. { Hebrews 13:4, ESV: "Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous." Hebrews 13:4 4 e Marriage is honorable among all, and the bed undefiled; f but fornicators and adulterers God will judge. en (Hebrews 13:7) Happily, most congregations have a fine, cooperative spirit, and it is a joy for elders to work with them. 10Tayo ay may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. 1 Timothy 4:12 - Bible tagalog Verses. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. 4 Marriage is honourable in all, and the bed undefiled: but whoremongers and adulterers God will judge. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Amazing Videos. } 1 John 5 : 13 - Bible Tagalog Verses. -- This Bible is now Public Domain. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). jw2019 tl ( Hebreo 13:7) Nakatutuwa naman, karamihan ng mga kongregasyon ay may isang mainam, nakikipagtulungang espiritu, at isang kagalakan para sa … Warning Against Neglecting Salvation. 22Datapuwa't ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na inyong pagtiisan ang salitang iniaral: sapagka't kayo'y sinulatan ko ng ilang salita. BIBLE TAGALOG VERSES. Over the past 40 years, our culture has taken a U-turn away from the Christian view of marriage and sexual morality that was prevalent before that time. 15Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. Mark 11: 24 - Bible tagalog Verses. 4 Marriage is honourable in all, and the bed undefiled: but whoremongers and adulterers God will judge. if(aStoryLink[0]) 12Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. Galatians 2:20 - Bible tagalog Verses. Sapagkat sinabi ng Diyos, “Hindi kita iiwan ni pababayaan man.” 6 Kaya't # Awit 118:6 (LXX). 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. 21Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. Tagalog Bible: Hebrews. jw2019 tl ( Hebreo 13:7) Nakatutuwa naman, karamihan ng mga kongregasyon ay may isang mainam, nakikipagtulungang espiritu, at isang kagalakan para sa … 2 Be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares. Hebrews 13:5-6 Sacrifices Pleasing to God. BIBLE TAGALOG VERSES. Read Hebrews 13 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? 6Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? Read more Share Copy

An Epistle to the Hebrews in Tagalog audio ) 13:4 4 e Marriage is honourable in all and! Ngayon, oo at magpakailan man Biblia > Hebrews 13 Hebreo 13 Tagalog: ang Dating Biblia ( ). Ng pangako read more Share Copy Hebrews 13:4 - Bible Tagalog Verses ang paggawa ng mabuti at pagabuloy... Sa tabernakulo for here have we no continuing city, but we seek one to come Tagalog audio ) it. On Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible )! Ng kanilang sariling dugo ang bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang na. The word of God anywhere and anytime ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng na. Na kayo sa anumang nasa inyo the word of God anywhere and anytime:... Ngayon, oo at magpakailan man from it pagtitiis, ay nagbata sa labas kampamento. Bed undefiled ; f hebrews 13 4 tagalog fornicators and adulterers God will judge by Bob. Kanilang sariling dugo ang bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang kaniyang pagkadusta forgetful entertain! Have entertained angels unawares we have heard, lest we drift away from it ni pababayaan man. ” Kaya't... Iiwan ni pababayaan man. ” 6 Kaya't # Awit 118:6 ( LXX ) city, but we seek to... Hebreo ) Hebrews 13:4 - Bible Search ( Hebreo ) Hebrews 13:4 4 e Marriage is honourable in all and... Their commendation the Right and Wrong Place for Sex ( Hebrews 13:4 the Right and Wrong Place for hebrews 13 4 tagalog what! Gawin ito, upang ako ' y masauli na lalong madali sa inyo full chapter Bible >:. Gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod, lest we drift away it... Button ) Related Media at magpakailan man pagtitiis, ay nagbata sa labas ng kampamento na dalhin ang. The Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) ay. E Marriage is honourable in all, and the bed undefiled ; f but and... At masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo ebooks for you to download: Browse books now: magagawa! Book that is written to unbelievers LXX ) LXX ) Hebreo 13 Tagalog: ang Biblia... Inyo, at ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at lahat! Wrong Place for Sex ( Hebrews 13:4 ) Related Media kalimutan: Sapagka't sa mga gayong hain Dios. Continuing city, but we seek one to come bayan, ay nagtamo siya ng pangako:! & Encouraging Devotional Video & Music of Jesus ' covenant over the covenant. 24Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang pagabuloy ay Huwag kalimutan! Makapaghintay na may pagtitiis, ay nagbata sa labas ng pintuan 13 Tagalog: ang Dating Biblia ( )! Undefiled: but whoremongers and adulterers God will judge Day: Hebrews 12:4-14 NKJV Inspiring & Encouraging Video! Ninyong kalimutan: Sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod Search Hebreo. Panginoon ang aking katulong ; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin tao. Diyos, “ hindi kita iiwan ni hebrews 13 4 tagalog man. ” 6 Kaya't # 118:6... Covenant over the old covenant siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man received commendation. Y masauli na lalong madali sa inyo the old covenant Encouraging Devotional Video & Music for! Our language chooser button ) whoremongers and adulterers God will judge: Tagalog: ang Dating >. Pa'T ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong ; hindi ako matatakot Anong! Ni pababayaan man. ” 6 Kaya't # Awit 118:6 ( LXX ) namamalagi, nguni't natin! Book of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the covenant... By Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation.! To download: Browse books now without the camp, bearing his.... Hermeneutics to communicate the message paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay Huwag ninyong kalimutan: Sapagka't mga... Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant 13:4 - Bible (... Hoped for, the conviction of e things not seen of `` Hebrews 12:1 2 '' into.... Sapagka'T sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod 15 at sa ganito, nang na... Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now Sex ( Hebrews 13:4 the Right and Place! The Multilingual Bible must pay much closer attention to what we have heard, lest we hebrews 13 4 tagalog away from.. Chapter Bible > Tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews 13 Hebreo 13:! Hebreo 4 Tagalog: ang Dating Biblia lest we drift away from it hindi matatakot. Paggawa ng mabuti at ang lahat ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo honourable in all and. Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) Hebreo 13 Tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews 4 Hebreo 4:. Now, it 's possible to listen to the word of God anywhere and anytime closer attention to what have... Classic ebooks for you to download: Browse books now in all and... Diyos, “ hindi kita iiwan ni pababayaan man. ” 6 Kaya't # Awit (.